fbpx

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Facebook và các kênh xã hội khác và các hoạt động thu thập dữ liệu khác.

Thông tin liên hệ của Quý vị sẽ được Flexi Group Holdings và các công ty con cũng như các doanh nghiệp liên quan thu thập. Có thể liên hệ với Flexi Mortgage tại fleximortgage.com.au. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giữ liên lạc và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho Quý vị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của Quý vị để cung cấp hoặc cung cấp cho Quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung hoặc yêu cầu phản hồi của Quý vị. Chúng tôi không thể hỗ trợ Quý vị nếu chúng tôi không có thông tin liên hệ hiện tại của Quý vị. Chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin của Quý vị cho các cộng sự, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người có thể ở nước ngoài. Chính sách Bảo mật của chúng tôi chứa thông tin về cách Quý vị có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chỉnh sửa hoặc khiếu nại nếu Quý vị không hài lòng với cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Quý vị .

English (Australia)